Garanties

 

El Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, estableix un termini de dos anys de garantia legal a partir del lliurament del producte per part del venedor.
La garantia legal cobreix la reparació o, si escau, la substitució del producte com a conseqüència de la manca de conformitat del producte i, en aquest cas, aquestes seran gratuïtes per al consumidor, incloent mà d’obra i materials. En tot cas, les reparacions en garantia han de ser efectuades pel nostre servei d’assistència tècnica.
No serà d’aplicació la garantia legal, quan:
Els danys que es produïssin en el producte fossin causats per qualsevol causa de força major.
La garantia no cobreix la substitució de peces a causa del desgast o trencament de mecanismes, gomes, carcasses i / o plàstics, així com els deterioraments estètics, deguts a l’ús normal del producte. De la mateixa manera, la garantia no cobreix cap tipus de dany produït per cops fortuïts ocasionats pel client, (incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, danys estètics, cops, ratlles, esgarrapades, taques, bonys, etc.), en el cas són aplicables les disposicions recollides en les condicions generals de contractació que siguin aplicables.
 
 
 
Per tornar premi sobre el botó: “Enrere” del seu navegador.
 
 
 
 

 

0

Responsabilitat: "PosterBarcelona", sent la Finalitat; avís de disponibilitat. La Legitimació; és gràcies al teu consentiment. Destinataris: Les teves dades es troben allotjats a la plataforma de email màrqueting "Mail Relay". Podràs exercir Els teus Drets d'Accés, Rectificació, Limitació o suprimir les dades en admin@posterbarcelona.com. Per a més informació consulta la nostra política de privacitat.
Mailing Màrqueting per"Mailrelay".