Garanties

 

El Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, estableix un termini de dos anys de garantia legal a partir del lliurament del producte per part del venedor.
La garantia legal cobreix la reparació o, si escau, la substitució del producte com a conseqüència de la manca de conformitat del producte i, en aquest cas, aquestes seran gratuïtes per al consumidor, incloent mà d’obra i materials. En tot cas, les reparacions en garantia han de ser efectuades pel nostre servei d’assistència tècnica.
No serà d’aplicació la garantia legal, quan:
Els danys que es produïssin en el producte fossin causats per qualsevol causa de força major.
La garantia no cobreix la substitució de peces a causa del desgast o trencament de mecanismes, gomes, carcasses i / o plàstics, així com els deterioraments estètics, deguts a l’ús normal del producte. De la mateixa manera, la garantia no cobreix cap tipus de dany produït per cops fortuïts ocasionats pel client, (incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, danys estètics, cops, ratlles, esgarrapades, taques, bonys, etc.), en el cas són aplicables les disposicions recollides en les condicions generals de contractació que siguin aplicables.
 
 
 
 
 
 
 

 

0
    0
    La Teva Cistella
    Your cart is empty